Woefert Hotel en dagopvang
Hugten 25
6026RG Maarheeze
Tel: 06-28 988 722
Mail: info@woefertopvang.nl

Centraal breng en ophaal punt bij Woefert Trimsalon:
Nassaustraat 1d Aalst-Waalre
Maandag tot met Vrijdag:
Brengen tussen 08:00 en 08:15uur
Ophalen tussen 17:45 en 18:00 uur

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Woefert dagopvang

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten en Diensten van Woefert dagopvang

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite.

2. Door het boeken van een abonnement geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

3. Woefert dagopvang garandeert dat de geleverde dienst beantwoord aan de overeenkomst.

4. Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5. De abonnementen zijn 3, 6 en 9 maanden geldig na het boeken, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6. Bij ziekte of loopsheid van de hond mag hij/zij niet naar de dagopvang komen. Er kan gekeken worden naar een andere tijdelijke oplossing.

Overeenkomsten:

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Rechten en plichten opdrachtnemer

1. Bij gebruik van de haal/brengservice word de Hond op het afgesproken adres tussen 8.45 – 10.15 in de ochtend opgehaald en tussen 16.00 – 17.00 weer terug gebracht.

2. De opdrachtnemer gaat op verantwoordelijke wijze om met de hond.

3. Opdrachtnemer krijgt de volmacht met de hond naar de dierenarts te gaan bij calamiteiten. Kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te beëindigen; reeds betaalde gelden worden dan naar rato aan de opdrachtgever terugbetaald.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties kreupelheid of verlies van de hond. Mocht een hond weglopen dan zal opdrachtnemer alles in werk stellen om de hond terug te vinden.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.

7. Opdrachtnemer zorgt dat de hond handdoek droog en zo schoon als mogelijk is bij het thuisbrengen of het moment van ophalen.

8. Opdrachtnemer verklaart voldoende kennis te hebben van honden EHBO

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel, welke door grove nalatigheid van opdrachtnemer in handen is gekomen van derden.

10. Opdrachtnemer heeft het recht om de hond te weigeren bij vertoon van herhaaldelijk onacceptabel gedrag, en dus hierbij het verstoren van de rust en balans in de roedel.

Rechten en plichten opdrachtgever

1. Opdrachtgever verklaart hierbij dat de hond periodiek wordt ingeënt tegen Hondenziekte, ziekte van weil, parvo en Kennelhoest.

2. Opdrachtgever verklaart hierbij dat de hond periodiek preventief wordt behandelt tegen vlooien, wormen en teken.

3. Opdrachtgever dient een WA-verzekering te hebben waarbij de hond is opgenomen.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die de hond veroorzaakt.

5. Opdrachtgever is verplicht besmettelijke ziektes of loopsheid bij opdrachtnemer te melden en de hond thuis te houden.

6. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te Beëindigen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan de opdrachtgever terug betaald.

7. Opdrachtgever machtigt hierbij de opdrachtnemer om een dierenarts in te schakelen wanneer medische zorg direct nodig is.

8. Opdrachtgever is verplicht afwezigheid van de hond van te voren door te geven aan opdrachtnemer. U dient een afgesproken opvang dag minimaal 48 uur van tevoren telefonisch te annuleren
Een afmelding binnen de 48 uur voor de afgesproken opvang dag wordt te allen tijde in rekening gebracht.

Woefert Dagopvang kan uit het oogpunt van flexibiliteit besluiten om af te wijken van bovenstaande bepaling. Zulks uitsluitend ter beoordeling door Woefert Dagopvang.

Betaling

1. Opdrachtgever dient betaling vooraf te voldoen. Dit mag contant, per pin of overgemaakt worden op:
NL07KNAB0405678126 ten name van Woefert V.O.F.

2. Bij wanbetaling behoudt opdrachtnemer zich het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen en is op opdrachtnemer genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.


Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice

1: Entingen en gedrag

Uw hond dient gezond te zijn, indien dit niet het geval is meld dit dan voor 08:30 op de dag dat uw hond meegaat de uitlaatservice.

Uw hond dient aantoonbaar zijn jaarlijkse entingen (Cocktail, Weil, Parvo) te hebben gehad (u dient dit jaarlijks aan te tonen middels de stempels in het paspoort).

Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.

Woefert uitlaatservice is niet aansprakelijk indien voornoemde aandoeningen zich voordoen.

Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient besmetting en loopsheid z.s.m. te melden.

Niet gecastreerde reuen kunnen mee, indien er gedragsproblemen ontstaan zal er overlegd worden of evt. castratie alsnog nodig is.

Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.

Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s, zulks ter beoordeling door Woefert uitlaatservice. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem / lange lijn blijven tijdens het spelen op het speelveld.

U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.

U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

2: Schade / aansprakelijkheid

Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.

U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.

Uw hond wordt handdoek-droog weer thuisgebracht.

Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.

In los loop gebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is Woefert uitlaatservice dan wel een van haar medewerkers niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds oplopen van trauma van uw hond.

3: Lengte wandeling en weeralarm

Woefert uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.

Woefert uitlaatservice loopt minimaal een uur met uw hond (mits in groepsverband en niet anders is overeengekomen).

Woefert uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.

Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.

4: Afzeggen en opzeggen

U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren

Een afmelding binnen 24 uur voor de wandeling wordt te allen tijde in rekening gebracht.

Woefert uitlaatservice kan uit het oogpunt van flexibiliteit besluiten om af te wijken van bovenstaande bepaling. Zulks uitsluitend ter beoordeling door Woefert uitlaatservice.

U heeft te allen tijde het recht de dienstverlening te beëindigen, reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.

Woefert uitlaatservice heeft te allen tijde het recht de dienstverlening per direct te beëindigen, reeds betaalde gelden worden naar rato verrekend.

Woefert uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:

Ziekte

Privé / familie omstandigheden

Weeralarm of extreme gladheid

Alle omstandigheden die redelijkerwijze niet te voorzien zijn / onvoorspelbaar zijn.

5: Portretrechten

Als uw hond gebruikt maakt van de dienstverlening verzorgt door Woefert uitlaatservice geeft u tevens toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (waaronder o.a. foto’s en of video’s) van uw hond voor commerciële doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit te melden bij tijdens het intakegesprek.

6: Slot Bepalingen

U dient Woefert uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent.

Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”

In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.

Strippenkaarten worden per wandeling afgeschreven door Woefert uitlaatservice. U wordt tijdig ervan op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is.

Betaling

1. Opdrachtgever dient betaling vooraf te voldoen. Dit mag contant, per pin of overgemaakt worden op:
NL07KNAB0405678126 ten name van Woefert V.O.F.

2. Bij wanbetaling behoudt opdrachtnemer zich het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen en is op opdrachtnemer genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.